InPowerS.Net

 找回密碼
 註冊
搜索
樓主: 卓兒bb

第2POST~嘻嘻

 關閉 [複製鏈接]
發表於 2007-4-28 00:13:31 | 顯示全部樓層
原帖由 卓兒bb 於 2007-4-28 00:10 發表 1 v" s. O2 ~6 B7 Z+ C

6 s( r2 F0 e2 b, U
2 p. h# s/ C" z: `0 ]8 m點會咁快死呀!!!
* L  [: ?8 i1 [8 f有個人等住俾你串架~
* r( [0 p' I. j8 m& k9 ^: B
...唔好丫....殺傷力太大丫
 樓主| 發表於 2007-4-28 00:23:49 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 00:13 發表
% I# O9 T: c% ~7 h/ r4 X+ ?" ~+ U: l3 D7 w: _  o* {2 I
...唔好丫....殺傷力太大丫

% X5 q) C1 e! R
* Z1 x6 o+ z7 y! x! I' [( z: z: y0 E* v9 z/ m) b0 r- ^$ J2 z
我驚你俾佢大返你轉頭咋~
發表於 2007-4-28 00:25:56 | 顯示全部樓層
原帖由 卓兒bb 於 2007-4-28 00:23 發表 ) H) X, |* i- O2 c' M

2 `! r' S3 G$ M+ t" X2 ]+ b2 Q/ M/ }6 s% p

" s% ^" O/ m  u# I- z8 r. n4 x/ l我驚你俾佢大返你轉頭咋~
( ?2 d& {8 [6 W. K. R% r
....會唔會丫....條老坑玩打橫來...我味一樣玩打橫來講野
發表於 2007-4-28 00:26:12 | 顯示全部樓層
原帖由 卓兒bb 於 2007-4-28 00:02 發表 ) J1 J. E; h2 Q4 ]- o' V  z4 k

5 A9 n: d! x; o+ R5 [- D! Y6 Y0 e" m  t$ F& A

6 m9 D8 [: i& `唔係囉~
! L9 [- c, S& R/ G0 F* G8 e8 h
原來我只得第四。。衰過兒。。臭過兒。。又同我爭野。。。
發表於 2007-4-28 00:28:23 | 顯示全部樓層
原帖由 李然 於 2007-4-28 00:26 發表 3 k  f/ b. J+ y' A

& L, B) k/ q9 T5 a0 X原來我只得第四。。衰過兒。。臭過兒。。又同我爭野。。。
. v- B8 _8 h( F
:L 又關我乜樹丫
發表於 2007-4-28 00:33:07 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 00:28 發表 ( Q. J! G  r- {# S5 o  L
: b( e- o" W6 q6 t  u/ L- k
:L 又關我乜樹丫
8 X; V2 I, @. P) Z) o& x8 K9 _
冇呀。。我鐘意懶你囉。。呵呵呵
  X" {* F* d8 A6 O8 [) Q) _) L0 q$ m1 D% B& B, j
又你教我打橫來講野既。。我係咪活學活用呢??% _2 w2 f/ P; Y+ E

+ D9 q) ]6 x. T# H依家呢到人少少。。你快認錯啦。。我就原諒你啦。。
發表於 2007-4-28 00:34:11 | 顯示全部樓層
原帖由 李然 於 2007-4-28 00:33 發表 * z. z3 @- ]  L: L! N; h% F5 Z, A
4 B: Z9 v; k4 z4 C
冇呀。。我鐘意懶你囉。。呵呵呵
: T! N3 d5 b1 D$ o
4 V- A* d- U, B2 }2 t又你教我打橫來講野既。。我係咪活學活用呢??* ]+ G$ }: B. c( @- |. k

2 N( P/ Z- O, a% p3 ?依家呢到人少少。。你快認錯啦。。我就原諒你啦。。

. S/ l7 P% M6 k$ ]3 y- `+ p ..E...學到野喎
發表於 2007-4-28 00:38:42 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 00:34 發表 8 m* P: J2 s) D" j
$ G6 Y2 }% _' u
..E...學到野喎
2 g# O, u; U6 Q1 _2 `
不過。。我已經改良左啦。。+ v1 {$ T$ V3 T1 `6 y

2 {( q9 g  ~! C  f, P* K, G/ q我依家係/打直(兩者都得)黎講野既。。9 C1 k# k* {8 ]7 M- Y$ l
: D: s* f9 k6 ?* N) F3 j6 {. K; y
我係咪好叻呢??
9 R2 P+ z! |; b# g. V" E' c  `
 樓主| 發表於 2007-4-28 00:39:42 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 00:25 發表 ' R4 @1 a3 g/ X8 p; Q2 o- l5 g6 Z

2 m! z$ t, W( ?6 S3 X" @! d5 M3 D ....會唔會丫....條老坑玩打橫來...我味一樣玩打橫來講野
1 n5 k1 t  L4 q) G% a+ L

; p' E. @& K5 F5 X( Q* t) ?# T- j/ C' J. H" q2 c& W5 X
我唔會同佢嘈架~~~
* G5 x' V- e8 N4 Y& Y7 }5 }% ~/ _當佢冇到!等佢覺得自己同自己講野都好呀嘛~
發表於 2007-4-28 00:40:05 | 顯示全部樓層
原帖由 李然 於 2007-4-28 00:38 發表
0 I" P1 A  X8 V3 V+ C& L9 E" h2 f( G; @7 Y1 J
不過。。我已經改良左啦。。
& |5 ~  F0 m+ A  m7 Q6 x9 X7 E% ~' x
我依家係打斜/打直(兩者都得)黎講野既。。
5 Q, y% e8 b- G) q# v1 Z2 |" b
4 K, L/ u2 q) x8 M我係咪好叻呢??

  ?) o* F" [+ E6 a) ^( Q:L ....哎.....學學埋埋...我D衰野
發表於 2007-4-28 00:44:12 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 00:40 發表
) Z$ v+ {! _. r6 }& h
7 l+ A5 U3 c* i:L ....哎.....學學埋埋...我D衰野

! F4 u: w+ ~# l8 G) W0 q
) ~  B. a9 F  P7 |4 W: F- P哈哈哈。。
2 |/ ^4 s6 ^3 |, z+ J* q- i; E! h- G1 m
你D野有幾難學呀??
* d, o+ W9 p% a  P) }學識左。。用黎對付你。。有徒弟冇師父呀。。哈哈
發表於 2007-4-28 00:46:27 | 顯示全部樓層
原帖由 李然 於 2007-4-28 00:44 發表 9 ~* \( T+ B, h% N% C
! e" U- R7 ^- T1 @8 h5 G3 R" L

$ {% G% y1 H1 J0 b( k! y哈哈哈。。
4 L" D  [5 W7 G4 y  v2 a# ^# J4 H3 F: A0 m6 H, [& w
你D野有幾難學呀??! [" Q. G/ Q2 G* n# c- {7 d
學識左。。用黎對付你。。有徒弟冇師父呀。。哈哈
8 x. K$ ], E1 p+ _" d$ e
能力越大...擇任越大
發表於 2007-4-28 00:57:58 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 00:46 發表   y. z! @! X8 G6 o. d. O

, W2 f5 ^1 A9 K! u0 M9 k# l6 w1 A/ | 能力越大...擇任越大
7 g5 {+ i1 w4 k4 M- V9 Z
& _3 W. v7 ]: Z% I7 W
所以你依家冇乜責負要付架啦。。你放心去啦。。
發表於 2007-4-28 01:00:16 | 顯示全部樓層
原帖由 李然 於 2007-4-28 00:57 發表
8 T- H& @/ U. Q3 U! f+ _1 C6 x. Z9 W0 ?: w' \3 g
( P! U4 v+ \/ E2 k. y
所以你依家冇乜責負要付架啦。。你放心去啦。。
% E0 ?7 f: D: X. ^
....唔得...身為...啜啜俠
發表於 2007-4-28 01:01:28 | 顯示全部樓層
原帖由 卓兒bb 於 2007-4-28 00:39 發表 7 @! o- S/ q# F9 K, y; L

& I: J6 k+ M6 \" G& h9 @4 b5 ]
7 `+ P) l+ {$ W, R& d8 `1 h3 Q4 R) S) K2 x
我唔會同佢嘈架~~~; X. E4 A% s& S8 t# T
當佢冇到!等佢覺得自己同自己講野都好呀嘛~

: N0 s. G. Y$ ]' U ...勁喎卓卓
發表於 2007-4-28 01:02:34 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 01:00 發表
* L2 g9 C- E5 j5 k. J7 Z) o8 {
, J! q  Z- G* W2 @# s4 P+ U* a ....唔得...身為...啜啜俠
; a: N3 C6 r+ R
喂。。老兄。。你有冇咁多名呀?又啜啜俠??
發表於 2007-4-28 01:06:12 | 顯示全部樓層
原帖由 李然 於 2007-4-28 01:02 發表
& |5 {( G# K' u' X% t8 e
! C/ g' ]. |  S喂。。老兄。。你有冇咁多名呀?又啜啜俠??

% A7 m6 g9 `( V+ n; N 搞錯丫..係...蛛蛛俠
發表於 2007-4-28 01:11:47 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 01:06 發表
4 L# {, \- Y- I/ B+ S- g* T7 U& B3 f- ~! }# q
搞錯丫..係...蛛蛛俠
& p5 v5 M* M( X" d, u$ Z
; Y8 M6 l+ S; |4 H
你咁重。。你呢隻蜘蛛俠係咪淨係爬地板架炸??
: A4 ~  `- d( e( n( |: b) A7 S
; v: a& V) {  |0 O8 h: P* O# ]4 H6 o; u& l% v
而且你既懶音都好重喎。。
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|手機版|InPowerS.Net

GMT+8, 2018-6-22 17:09

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表