InPowerS.Net

 找回密碼
 註冊
搜索
樓主: 卓兒bb

第2POST~嘻嘻

 關閉 [複製鏈接]
發表於 2007-4-28 00:13:31 | 顯示全部樓層
原帖由 卓兒bb 於 2007-4-28 00:10 發表 5 Q1 X. h7 M# M6 G6 K8 a1 T8 g: Z, T
0 W0 L! M% W8 e! `6 y

  k  R! D* o0 W* H" w' d點會咁快死呀!!!
. I: s3 a8 w5 N/ z" [有個人等住俾你串架~

  h6 o- y: M' a% J  |2 b ...唔好丫....殺傷力太大丫
 樓主| 發表於 2007-4-28 00:23:49 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 00:13 發表
/ |# j. x0 f" t. p- Y( B  _( ^7 @8 X& @/ q3 \( P
...唔好丫....殺傷力太大丫

: V+ X6 H5 s7 ~. c$ r* i4 @' K3 ?% D3 B2 G

# g; e. G. q$ R0 O; w2 Y- \, a我驚你俾佢大返你轉頭咋~
發表於 2007-4-28 00:25:56 | 顯示全部樓層
原帖由 卓兒bb 於 2007-4-28 00:23 發表 1 G. B0 E/ ]1 L) H- H) s

, }# g- v. i/ s  k: a$ x
( x' a. z) }% ^. ], u* M' G8 Q
我驚你俾佢大返你轉頭咋~

: {+ n( J7 i. J' h, c' g ....會唔會丫....條老坑玩打橫來...我味一樣玩打橫來講野
發表於 2007-4-28 00:26:12 | 顯示全部樓層
原帖由 卓兒bb 於 2007-4-28 00:02 發表
/ N8 ?0 P# F% k6 ]3 |/ A5 y
' R! o0 S9 B5 H$ H1 f; Z- s% H7 ^7 i! i

4 Y( K6 Y9 x, a# _; B8 |唔係囉~

. j. K; Y0 x; o, \6 x5 U原來我只得第四。。衰過兒。。臭過兒。。又同我爭野。。。
發表於 2007-4-28 00:28:23 | 顯示全部樓層
原帖由 李然 於 2007-4-28 00:26 發表 - X% r8 f3 z( z' j# U" j3 B$ H

$ N5 T3 a% Z9 K' l原來我只得第四。。衰過兒。。臭過兒。。又同我爭野。。。
6 w) o( i% g2 i* y. ~9 u
:L 又關我乜樹丫
發表於 2007-4-28 00:33:07 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 00:28 發表
$ _. `. ~0 k4 [- _# n& a: L
, s& y8 U0 B4 B% }+ N:L 又關我乜樹丫
% B. @5 K4 P0 E8 \$ j  L2 ?
冇呀。。我鐘意懶你囉。。呵呵呵
1 @, P( w8 J5 D3 k& b: a0 G0 E& Y$ b3 @6 b0 C# b+ L# {
又你教我打橫來講野既。。我係咪活學活用呢??7 w1 e9 b) v9 f3 m6 d  }  Q

9 n/ i/ {" R6 H依家呢到人少少。。你快認錯啦。。我就原諒你啦。。
發表於 2007-4-28 00:34:11 | 顯示全部樓層
原帖由 李然 於 2007-4-28 00:33 發表 , }9 L+ W/ x0 s7 k
: b/ j9 n" ]7 q
冇呀。。我鐘意懶你囉。。呵呵呵
, i/ w6 e$ q9 p, \6 M3 o+ _
; l; M4 f! m4 `又你教我打橫來講野既。。我係咪活學活用呢??" D7 U0 _3 r) G  _6 W/ @$ }

" b, c! {2 i6 U1 s依家呢到人少少。。你快認錯啦。。我就原諒你啦。。

3 t1 k) {. }4 y- B% |1 m3 s4 m ..E...學到野喎
發表於 2007-4-28 00:38:42 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 00:34 發表 " ^, _. G( b6 w+ b6 O

* ~- w! _, J# t# D ..E...學到野喎

4 W) b* z0 E: k! h不過。。我已經改良左啦。。
2 F1 ]7 z: h2 c0 G/ K' J
5 l5 d/ }4 ~! n! ^我依家係/打直(兩者都得)黎講野既。。. d0 V4 W& R5 U& p" H+ L

3 [  S) D" z- v我係咪好叻呢??
+ j# V+ G5 j" c4 U* A1 P* `2 n+ Q
 樓主| 發表於 2007-4-28 00:39:42 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 00:25 發表 ) p7 E2 L! ^6 T! K
$ X: H% v7 W( i7 x5 Y2 O
....會唔會丫....條老坑玩打橫來...我味一樣玩打橫來講野
+ r0 J: I; p" T7 w' o
" p* U1 M  y; Q' L$ c: |
4 F, T* d/ v/ z" U
我唔會同佢嘈架~~~8 r" S; e! ~7 b: |( X* d# k
當佢冇到!等佢覺得自己同自己講野都好呀嘛~
發表於 2007-4-28 00:40:05 | 顯示全部樓層
原帖由 李然 於 2007-4-28 00:38 發表
" z. P5 `) [: s: m! j* [" E
* M% Z- w" k& b不過。。我已經改良左啦。。
. ^3 N4 }* n1 q
/ d" K/ Y8 `& G+ l; o我依家係打斜/打直(兩者都得)黎講野既。。) h- D9 Z; r* O3 R

: b1 L' r) ^! y5 `2 d4 N  U( J我係咪好叻呢??
; H8 B; o0 q# d/ c5 C
:L ....哎.....學學埋埋...我D衰野
發表於 2007-4-28 00:44:12 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 00:40 發表 " u8 B9 @7 j0 K
7 z8 @" d+ D, R
:L ....哎.....學學埋埋...我D衰野
1 m: S* b2 }' m
- z5 M6 T# D  b' C
哈哈哈。。
5 A9 Q& k' O- D+ e3 ^4 ~0 g2 }
( S; R8 H3 ]" h2 i5 O9 a5 ^你D野有幾難學呀??! a+ h6 C7 o9 T7 J4 _2 p
學識左。。用黎對付你。。有徒弟冇師父呀。。哈哈
發表於 2007-4-28 00:46:27 | 顯示全部樓層
原帖由 李然 於 2007-4-28 00:44 發表
0 f! h0 i1 B& X5 p! N1 P% @& p
  |- e  \% U8 G! [2 v& R) c9 \0 s( g9 c8 s/ z( Q
哈哈哈。。  m8 H; u$ ]# A3 P+ F: S6 S

6 ?; o, l2 l5 \0 |你D野有幾難學呀??* T# z. R+ n8 i" [% J: r* @; ^
學識左。。用黎對付你。。有徒弟冇師父呀。。哈哈
- O6 `3 |' \  c0 w$ }5 M
能力越大...擇任越大
發表於 2007-4-28 00:57:58 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 00:46 發表 0 w( W( Q$ R" a1 [1 z
! I0 o- D; H+ X. V# t! z
能力越大...擇任越大

5 }! k  y9 z. W8 E# Q, {* Z8 _  k1 A: R
所以你依家冇乜責負要付架啦。。你放心去啦。。
發表於 2007-4-28 01:00:16 | 顯示全部樓層
原帖由 李然 於 2007-4-28 00:57 發表
! z4 ?3 N( E& z. T( T) B# m/ g* j3 W9 D" E, e+ @5 s

  J4 n9 l6 _% O& q' d所以你依家冇乜責負要付架啦。。你放心去啦。。

# R! E( k" P1 x ....唔得...身為...啜啜俠
發表於 2007-4-28 01:01:28 | 顯示全部樓層
原帖由 卓兒bb 於 2007-4-28 00:39 發表
+ X- D; p3 ~/ n
4 o! G* d2 g9 R+ j7 l! I: ~# y' D1 V% i6 ?/ L
" P# e% K" ]/ _8 Z/ B' a
我唔會同佢嘈架~~~. Z( k/ R) M+ b' Z) i
當佢冇到!等佢覺得自己同自己講野都好呀嘛~
9 R* v. B1 @+ V! K- ]" }+ A9 N/ k
...勁喎卓卓
發表於 2007-4-28 01:02:34 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 01:00 發表 , z/ e' o3 r- E6 X& J) d& d
/ p& X9 q( O+ _( C
....唔得...身為...啜啜俠

6 F3 o% U* e; N$ C0 J喂。。老兄。。你有冇咁多名呀?又啜啜俠??
發表於 2007-4-28 01:06:12 | 顯示全部樓層
原帖由 李然 於 2007-4-28 01:02 發表
5 n5 K  l4 v( K1 v  [7 g6 b$ u( X) C- B
喂。。老兄。。你有冇咁多名呀?又啜啜俠??
( W( s1 ~. |. O1 H% w( ^0 |
搞錯丫..係...蛛蛛俠
發表於 2007-4-28 01:11:47 | 顯示全部樓層
原帖由 過兒 於 2007-4-28 01:06 發表
+ |3 `2 L4 i5 m: T
: A; J( _+ F5 A; }8 p9 [( T 搞錯丫..係...蛛蛛俠
  j" a3 p% }6 v8 ~  e. `
8 Y8 w8 a/ ~6 m; g1 U/ b& m
你咁重。。你呢隻蜘蛛俠係咪淨係爬地板架炸??3 W7 Q; D. e9 M6 x0 J3 `, [

9 ?9 u4 `" S$ F8 U$ y3 `+ I; R' r0 u2 f' S# z) s- L
而且你既懶音都好重喎。。
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|手機版|InPowerS.Net

GMT+8, 2019-1-20 21:16

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表